OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Úvodné ustanovenia

 1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 zb.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 zb.z. o elektronickom obchode, sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.

II. Vymedzenie pojmov

 1. predávajúci –  prevádzkovateľ internetového obchodu bonbonskateshop.sk (E-shop),BonBon distribution s.r.o. IČO:46887474, DIČ: 2023639035 ,IČ DPH: SK2023639035  so sídlom Šrobárova 8, 05801, Poprad.
 2. kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
 3. tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu bonbonskateboards.sk
 4. objednávka - kúpna zmluva (faktúra), na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru, elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tovaru spracovaný systémom obchodu.
 5. naša doručovacia adresa - BONBON SKATESHOP, NÁMESTIE SV. EGÍDIA 35/81, 05801 POPRAD

III. Objednávka

 1. Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu bonbonskateboards.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.
 2. Ceny uvedené na našej stránke sú konečné.

IV. Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru a to e-mailom na adresu: bonbon.eshop@gmail.com. Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná emailom alebo oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky. V prípade storna objednávky uvedeného v bode 1. tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude predávajúci neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.
 3. V prípade že kupujúci stornuje iba určitú časť objednaného tovaru, automaticky stráca všetky zľavy z danej objednávky.

V. Zľavy k objednávke

 1. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, automaticky celá zľava zaniká a vrátená suma je znížená o celkovú zľavnenú sumu.
 2. Predávajúci ponúka možnosť zvýhodneného zľavneného nákupu:

a)      nakupujúci musí byť registrovaným užívateľom e-shopu

b)      nakupujúci požiadal telefonicky, alebo e-mailom o individuálnu zľavu na konkrétne produkty

c)      nakupujúci použije na nákup Zľavnený kupón

d)     každá individuálna poskytnutá zľava má svoju finančnú hodnotu a dátumovú platnosť

e)      zľavy sa môžu poskytnúť pre maloobchodný a veľkoobchodný nákup

VI. Darčekový kupón

 1. Darčekový kupón, ďalej len "Darček" na našom e-shope môže kupujúci využiť na zníženie nákupnej ceny
 2. Hodnota Darčeka je v nominálnych hodnotách 20€, 30€, 50€, 100€,
 3. Platnosť Darčeka je v minimálnom trvaní 6 mesiacov od dátumu záväznej objednávky
 4. Darček na nákup môže využiť ktokoľvek nie len kupujúci
 5. V prípade že hodnota Darčeka je väčšia ako objednaný tovar, rozdiel v cene sa kupujúcemu nevracia
 6. Objednávku s využitím Darčeka je možné realizovať iba ako registrujúci užívateľ e-shopu
 7. V procese webovej objednávky po aktivácii kupónu musíte objednávku dokončiť, v opačnom prípade darček stráca hodnotu a nie je možné ho použiť druhýkrát
 8. Darček je posielaný kupujúcemu Kuriérom spoločnosti UPS, najneskôr do 24hod od záväznej objednávky v pracovných dňoch
 9. Darček je posielaný v darčekovom balení
 10. Cena poštovného a balného je nad 100 € poštovné zdarma-platí v rámci SR so spoločnosťou Packeta.
 11. V momente, keď kupujúci preberie Darček od kuriérskej spoločnosti, predajca nezodpovedá za prípadné zneužitie, stratu, zničenie alebo nezákonné odcudzenie. V tomto bode predajca nie je povinný kupujúcemu vytvoriť náhradný Darček.
 12. Pokiaľ sa kupujúci preukáže dokladom z polície o nezákonnom odcudzení Darčeka, predajca jeho odcudzený Darčekový kupón deaktivuje a kupujúcemu vytvorí nový Darčekový kupón, ktorý mu poskytne iba v elektronickej forme na mail kupujúceho. Kupujúci je povinný v čo najkratšom čase informovať o nezákonnom odcudzení svojho Darčeka predajcu.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

a)      zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom na bonbon.eshop@gmail.com, alebo poštou na našu adresu, spolu s tovarom, kópiou faktúry, podpisom a číslom účtu pre vrátenie peňazí

b)      tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie však na dobierku, prípadne tovar donesie priamo na našu adresu

 1. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar bez poplatku za dopravu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 2. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v súlade s ust. § 4157 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 3. V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v IV.1.) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

VIII. Dodacie podmienky

 1. Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne , podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.
 2. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, prípadne záručný list.

Ak predávajúci nevie vybaviť sumárnu objednávku v jednom balíku, predovšetkým z dôvodu, že niektorý z tovarov nie je skladom, informuje o tom zákazníka s možnosťami čiastočných dodávok.  

IX. Poplatky za prepravu a balné

 1. Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti
 2. Spôsob platby:
  1. Tovar môžete platiť formou dobierky
  2. Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našich telefónnych číslach alebo emailovej adrese. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!
  3. Pri nákupe nad 200,- € môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 15% z celkovej ceny objednávky.
  4. Pri objednávke zo zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.
  5. Na tovar označený "Doprava zdarma" sa vzťahuje bezplatná doprava iba v rámci SR.
  X. Záruka, reklamácie a servis
  1. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
  2. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení chyby, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
  3. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne so záručným listom a stručným popisom chyby.
  4. Právo na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
  5. Reklamovaný výrobok je nutné zaslať spolu s reklamačným / výmenným formulárom ako doporučenú listovú zásielku na adresu: Kišovce 493,  05912 Hôrka
  6. Tovar zaslaný kupujúcim na dobierku nebude predávajúcim prevzatý.
  7. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
  8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

a)      Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

b)      Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

c)      V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

d)     Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

XI. Zmluvná pokuta

 1. Predávajúci môže udeliť zmluvnú pokutu kupujúcemu vo výške 15 € pokiaľ si kupujúci nepreberie svoju zásielku od prepravnej spoločnosti, pri ktorej bola zvolená platba na dobierku.
 2. Predávajúci za porušenie všeobecných obchodných podmienok vystaví faktúru s 15 dňovou splatnosťou na 15 € pokutu, ktorú odošle doporučene kupujúcemu na jeho uvedenú adresu z objednávky.
 3. V prípade neuhradenia zmluvnej pokuty, kupujúci posunie svoju pohľadávku tretej strane ktorá túto pohľadávku bude mimosúdnou cestou vymáhať.
 4. Kupujúci zároveň súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov, ako aj výšku pohľadávky voči predávajúcemu na internetovú stránku www.e-dlznici.sk
 5. V prípade, že pohľadávka bude uhradená, kupujúci sa zaručí aby bol záznam o pohľadávke kupujúceho z webovej stránky www.e-dlznici.sk v čo najkratšom čase odstránený.
 6. Odoslaním objednávky s platbou na dobierku kupujúci súhlasí s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou vo výške 15 € v prípade, že si dobierkovú zásielku nepreberie.

XII. 

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 

Ochrana osobných údajov

 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

 • 1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť BonBon distribution s.r.o.(ďalej len "správca").
 • 2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: BonBon distribution s.r.o., Šrobárova 2610/8, 05801, Poprad, IČO: 46887474
 • 3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

 

 1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 

 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je naplnenie účelu plnenia kúpnej zmluvy, ktorá vznikla v súlade s obchodnými podmienkami
 • 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

 

 1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 10 rokov (najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 

 1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

VAŠE OSOBNÉ INFORMÁCIE NEBUDU POSKYTNUTÉ TRETÍM STRANÁM OKREM PREPRAVNÝCH SPOLOČNOSTÍ, ZA ÚČELOM SPRÁVENHO DORUČNIA VAŠEJ OBJEDNÁVKY

 

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU

 

 • 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 

 • 2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu bonbon.eshop@gmail.com. Po doručení mailu budú Vaše osobné údaje do 3 dní vymazané.

 

 • 3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 

 • 4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018

XIII.  ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU SO SPOTREBITEĽMI

 1. Máte právo obrátiť sa na Nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: bonbon.eshop@gmail.com, ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).
 2. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.
 4. Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 250/2007 Zb. v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
 3. V prípade akýchkoľvek informácií, nás kontaktujte na tel. číslach alebo e-mailom.
 4. Zákazník svojim nákupom dáva súhlas prevádzkovateľovi e-shopu v zmysle zákona 22/2004 Z. z. o ochrane osobných údajov k spracovaniu ním poskytnutých údajov pre potreby prevádzkovateľa, predovšetkým ku korektnému doručeniu tovaru. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnuté osobné údaje uchovávať v zmysle uvedeného zákona a zároveň sa zaväzuje ich neposkytnúť tretej strane, okrem dopravnej spoločnosti, ktorej sú poskytované pre korektné naplnenie kúpnej zmluvy. Kupujúci môže poskytnuté osobné údaje nechať z databázy prevádzkovateľa vymazať prostredníctvom e-mailu, ktorý zašle e-mailovú adresu uvedenú v kontaktoch.